Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále také „Podmínky“) upravují právní vztahy mezi AUTEM světem, a vámi, jako Pronajímatelem, vznikající v souvislosti se zprostředkováním pronájmu Vozidel.

Berte prosím na vědomí, že na základě těchto Podmínek mohou být Zájemci uděleny smluvní pokuty (sankce) v podobě Storno poplatků. Ty však mohou být po Zájemci požadovány pouze ve vybraných případech, které souvisejí se zrušením Rezervace nebo neuzavřením Nájemní smlouvy Zájemcem.

2. Vymezení pojmů

V těchto obchodních podmínkách naleznete pojmy, které mají význam uvedený v následujících definicích:

Administrativním poplatkem se rozumí poplatek, který je Zájemce povinen uhradit společnosti AUTEM světem za provedení Rezervace Vozidla.

Aplikací se rozumí internetová aplikace „AUTEM světem“, která je dostupná na Webu po Registraci, a prostřednictvím které mohou registrovaní Zájemci uzavírat s AUTEM světem Rezervační smlouvu s cílem zprostředkování uzavření Nájemní smlouvy s Pronajímateli.

AUTEM světem se rozumí obchodní společnost  AUTEM světem s.r.o., IČO: 11860049, se sídlem U drůbežárny 164, Šeberov, 149 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 355516 vedená u Městského soudu v Praze, jako poskytovatel Služby.

Detailem Vozidla se rozumí na Webu dostupný popis Vozidla a základní informace o podmínkách Nájemní smlouvy; nejedná se však o návrh na uzavření Rezervační smlouvy ani Nájemní smlouvy.

Licencí se rozumí nevýhradní licence k užívání Aplikace, kterou AUTEM světem uděluje Zájemci za podmínek uvedených v těchto Podmínkách.

Nájmem se rozumí právní vztah mezi Pronajímatelem a Zájemcem, v rámci kterého je Pronajímatel povinen přenechat Zájemci Vozidlo k dočasnému užívání, a Zájemce je povinen Pronajímateli za přenechání Vozidla uhradit Nájemné.

Nájemným se rozumí cena uvedená v Detailu Vozidla či stanovená v rámci komunikace AUTEM světem, případně Pronajímatele, a Zájemce v Aplikaci dle výběru období trvání Nájmu a doplňkového vybavení a služeb Zájemcem, kterou se Zájemce na základě Nájemní smlouvy zavazuje uhradit Pronajímateli za Nájem Vozidla. Nájemným se rozumí celková částka, do které jsou zahrnuty i dobrovolné příplatky Zájemce za doplňkové vybavení a služby Pronajímatele nad rámec základní výbavy a služeb (zejména doplňková příslušenství, vyčištění Vozidla apod.), které si Nájemce může vybrat v Detailu Vozidla, případně jsou mu nabídnuta v rámci komunikace s AUTEM světem, případně s Pronajímatelem, před uzavřením Rezervační smlouvy; Nájemné nezahrnuje smluvní pokuty.

Nájemní smlouvou se rozumí smlouva mezi Pronajímatelem a Zájemcem zakládající Nájem; k jejímu uzavření dojde až při předání Vozidla v den počátku Nájmu.

Občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Odůvodněnými okolnostmi se rozumí okolnosti odůvodňující prominutí Storno poplatku. Mezi odůvodněné okolnosti patří zejména Překážky vyšší moci či jiné události, které Zájemce nebo AUTEM světem nezavinil, nemohl je předpokládat a nemohl jim ani s vynaložením veškerého úsilí předcházet ani je odvrátit (zejména neočekávaná smrt; vážná nemoc či zranění, odcizení či poškození Vozidla třetí osobou).

Podmínkami se rozumí tyto obchodní podmínky AUTEM světem.

Poptávkou se rozumí činnost Zájemce spočívající v reakci na Detail Vozidla za účelem uzavření Rezervační smlouvy, Rezervace Vozidla a zprostředkování uzavření Nájemní smlouvy; poptávku mohou provést pouze registrovaní Zájemci, a to prostřednictvím Aplikace, případně jinou elektronickou cestou, kterou AUTEM světem umožňuje.

Pronajímatelem se rozumí pronajímatel Vozidel, který na základě Smlouvy o zprostředkování s AUTEM světem poskytuje AUTEM světem informace o nabídce Vozidel, dostupnost Vozidel, a uzavírá Nájemní smlouvu se Zájemcem.

Překážkou vyšší moci se rozumí událost, která splňuje kumulativně následující znaky:

 • objektivně znemožňuje některé ze smluvních stran v plnění některé z jejích povinností podle Smlouvy, Rezervační smlouvy nebo Nájemní smlouvy (objektivní nemožnost je v příčinné souvislosti s touto událostí);
 • tuto událost nemohla příslušná smluvní strana s vynaložením odborné péče zjistit ani předvídat před uzavřením Smlouvy, Rezervační smlouvy či Nájemní smlouvy;
 • tato událost je mimo vliv smluvních stran a žádná ze smluvních stran nemohla této události zamezit.
 • Mezi případy vyšší moci náleží zejména přírodní katastrofy (zejména požáry, výbuchy, zemětřesení, přílivové vlny, povodně, epidemie); válka, ozbrojené konflikty (ať byla vyhlášena válka či nikoli), invaze, akt nepřátelského státu, mobilizace, zabavení majetku nebo embarga; povstání, revoluce nebo vojenské či ozbrojení či násilné převzetí moci, nebo občanská válka; nepokoje, srocení nebo akty či hrozby terorismu.

Přihlašovacími údaji se rozumí unikátní kombinace přihlašovacího jména Zájemce a hesla zvoleného Zájemcem, které Zájemce uloží do databáze Aplikace při zřízení Uživatelského účtu prostřednictvím Aplikace. AUTEM světem může při Registraci po Zájemci požadovat i jiné než Přihlašovací údaje nutné pro uzavření Rezervační smlouvy a Nájemní smlouvy, jako jsou například údaje o řidičském oprávnění.

Registrací se rozumí vytvoření Uživatelského účtu v Aplikaci.

Rezervací se rozumí rezervace Vozidla, kterou AUTEM světem provede na základě Rezervační smlouvy za účelem uzavření Nájemní smlouvy Zájemce s Pronajímatelem, a to po ověření dostupnosti Vozidla Pronajímatelem.

Rezervační smlouvou se rozumí smlouva uzavřená mezi AUTEM světem a Zájemcem, na základě které se AUTEM světem zavazuje Zájemci rezervovat Vozidlo, zprostředkovat Zájemci uzavření Nájemní smlouvy, a Zájemce se zavazuje zaplatit AUTEM světem Administrativní poplatek způsobem uvedeným dále v těchto Podmínkách.

Službou se rozumí služba AUTEM světem spočívající ve zprostředkování uzavření Nájemní smlouvy na základě Rezervační smlouvy, včetně zprostředkování uhrazení Nájemného prostřednictvím Administrativního poplatku, a případně jiných plateb na základě těchto Podmínek.

Storno poplatkem se rozumí smluvní pokuta, kterou je Zájemce povinen Pronajímateli zaplatit v případě zrušení Rezervace za podmínek uvedených v těchto Podmínkách.

Smlouvou se rozumí smlouva o užívání Aplikace uzavřená mezi AUTEM světem a Zájemcem v souladu s těmito Podmínkami.

Smlouvou o zprostředkování se rozumí smlouva mezi AUTEM světem a Pronajímatelem, na základě které AUTEM světem zprostředkovává Pronajímateli uzavření Nájemních smluv.

Spotřebitelem se rozumí v souladu s § 419 Občanského zákoníku, každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Uživatelským účtem se rozumí neveřejná část Webu, která je Zájemci přístupná pouze po zadání Přihlašovacích údajů, a na základě kterých může využívat Aplikaci.

Vozidlem se rozumí obytný vůz, karavan či jiné motorové vozidlo určené k dočasnému bydlení, které Pronajímatel prostřednictvím AUTEM světem nabízí na Webu neomezenému okruhu Zájemců za účelem Nájmu.

Webem se rozumí webové stránky https://autemsvetem.cz, https://autemsvetem.sk, https://autemsvetem.eu a https://autemsvetem.online na kterých AUTEM světem nabízí zprostředkování Nájmu Vozidel a prostřednictvím kterých AUTEM světem umožňuje Zájemcům provést Registraci do Aplikace.

Zájemcem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která si prohlíží Web a využívá Aplikaci za účelem výběru a případně Poptávky s cílem uzavřít Nájemní smlouvu s Pronajímatelem prostřednictvím AUTEM světem, a dále také smluvní strana Rezervační smlouvy.

3. Podmínky užívání Aplikace

AUTEM světem umožňuje komukoliv přistoupit na Web, bezplatně si prohlížet jeho obsah, včetně Detailu Vozidel, a to i bez Registrace.

Podmínkou užívání Aplikace, prostřednictvím které je možné provést Poptávku a následně uzavřít Rezervační smlouvu, je Registrace. V rámci Registrace Zájemce vyjádří souhlas s těmito Podmínkami. Dokončením Registrace Zájemce uzavírá s AUTEM světem Smlouvu s obsahem určeným těmito Podmínkami.

Role AUTEM světem při provozu Aplikace a poskytování Služby

AUTEM světem provozuje Aplikaci zdarma. Pokud Zájemce hodlá využít Službu AUTEM světem, a tedy uzavřít s AUTEM světem Rezervační smlouvu, účtuje si AUTEM světem za uzavření každé Rezervační smlouvy Administrativní poplatek, který hradí Zájemce.

AUTEM světem poskytuje Službu a jedná vůči Zájemci samostatně, nezávisle a na vlastní účet a odpovědnost, pokud tyto Podmínky nestanoví něco jiného.

Zájemce bere na vědomí, že AUTEM světem je oprávněn prověřit identitu i další informace o Zájemci ve veřejných rejstřících, a v případě, že AUTEM světem zjistí nesoulad informací s veřejnými rejstříky, nebo že z informací o Zájemci vyplývá, že by mohl být omezen ve schopnosti splnit své povinnosti, je AUTEM světem oprávněn takovému Zájemci omezit po dobu trvání dané překážky využití Služby.

AUTEM světem není účastníkem ani vedlejším účastníkem vztahů vznikajících na základě Nájemní smlouvy mezi Zájemcem a Pronajímatelem, nenáleží mu žádná práva a není vázán žádnými povinnostmi vyplývajícími z těchto vztahů, včetně povinnosti nahradit Zájemci či Pronajímateli škodu vzniklou porušením jejich smluvních či zákonných povinností souvisejících s Nájemní smlouvou, s výjimkou práv a povinností plynoucích z jeho pozice zprostředkovatele plynoucí ze Smlouvy o zprostředkování.

5. Registrace Uživatelského účtu

Podmínkou pro provedení Poptávky a pro následné uzavření Rezervační smlouvy i Nájemní smlouvy je provedení Registrace.

Zájemce provede Registraci a založí si Uživatelský účet vyplněním Přihlašovacích údajů a dalších povinných údajů vyžadovaných pro provedení Registrace.

Zájemce v průběhu Registrace zaškrtne kliknutím na příslušné políčko (tzv. checkbox) souhlas s těmito Podmínkami, případně je informován o tom, jakým svým jednáním souhlasí s těmito Podmínkami. Odesláním registračního formuláře Zájemce závazně vyjadřuje souhlas s těmito Podmínkami.

V případě úspěšné Registrace zašle AUTEM světem Zájemci automaticky generovaný e-mail s instrukcemi pro aktivaci Uživatelského účtu. Aktivací Uživatelského účtu ze strany Uživatele je dokončena Registrace a je uzavřena Smlouva mezi Zájemcem a AUTEM světem.

Odpovědnost za to, že prohlášení a údaje uvedené Zájemcem při Registraci a v Uživatelském účtu jsou pravdivé a správné, včetně odpovědnosti vyplývající z nesprávného či nepravdivého uvedení údajů, nese výlučně Zájemce.

Zájemce se zavazuje zachovávat údaje uvedené v Uživatelském účtu přesné, kompletní a aktuální.

Zájemce není oprávněn umožnit použití Uživatelského účtu třetím osobám a zavazuje se zachovat Přihlašovací údaje v tajnosti. Zájemce se dále zavazuje informovat AUTEM světem bez zbytečného odkladu, pokud zjistí anebo se domnívá, že mu Přihlašovací údaje byly odcizeny, anebo že jakýmkoli jiným způsobem může dojít ke kompromitaci či neoprávněnému užití jeho Uživatelského účtu.

6. Smlouva, Užívání Aplikace

Předmět

Zájemce je na základě Smlouvy oprávněn užívat Aplikaci od okamžiku dokončení Registrace a od tohoto okamžiku je vázán licenčními podmínkami a dalšími povinnostmi dále uvedenými v tomto článku.

Licence

AUTEM světem uděluje Zájemci Licenci k užití Aplikace v rozsahu a za podmínek uvedených v uživatelském prostředí Aplikace a za následujících podmínek:

Licence je nevýhradní, bezúplatná, bez územního a množstevního omezení na dobu trvání Smlouvy; AUTEM světem si vyhrazuje právo územní a množstevní rozsah Licence změnit.

AUTEM světem je po uplynutí doby Licence oprávněn znepřístupnit Uživatelský účet Zájemci.

Zájemce nemá právo udělit třetí osobě podlicenci k užívání Aplikace.

Není-li to z jejich povahy vyloučeno, povinnosti Zájemce plynoucí z tohoto článku trvají i po skončení Smlouvy.

Užívání Aplikace

Zájemce je oprávněn Aplikaci užívat v souladu s podmínkami Licence a za následujících podmínek:

Zájemce se zavazuje při užívání Aplikace dodržovat tyto Podmínky a veškeré pokyny a pravidla uvedená v Aplikaci a jednat tak, aby jemu, AUTEM světem ani dalším osobám užíváním Aplikace nevznikla žádná újma. Zájemce zejména:

 • musí na žádost AUTEM světem předložit AUTEM světem dokumenty prokazující soulad Zájemce s těmito Podmínkami. Do okamžiku prokázání souladu Zájemce s těmito Podmínkami může AUTEM světem Zájemci omezit nebo pozastavit Služby.
 • nesmí prostřednictvím Aplikace strojově jakýmkoli způsobem vytěžovat databázi, jež je součástí Aplikace;
 • nesmí zjišťovat zdrojový kód Aplikace ani do něj zasahovat, zejména zdrojový kód jakkoliv měnit, upravovat, používat pro vlastní potřebu či pro obchodní nebo jiné účely výslovně nepovolené těmito Podmínkami;
 • nesmí využívat interní kanály pro komunikaci s AUTEM světem k reklamním účelům, včetně zasílání obchodních sdělení, ani k šíření nevhodného, nemravného nebo obtěžujícího obsahu.

Zájemce bere na vědomí, že komunikace Zájemce a AUTEM světem ani Zájemce a Pronajímatele v Aplikaci není soukromá, a že AUTEM světem je v zájmu zajištění bezpečnosti Aplikace i ochrany zájmů AUTEM světem, Zájemce a Pronajímatele oprávněn obsah komunikace zpřístupnit na žádost orgánům činným v trestním řízení a Pronajímateli.

Zájemce bere na vědomí a souhlasí s tím, že veškeré údaje, které vloží do databáze Aplikace, jsou částí databáze shromážděné AUTEM světem a stávají se její součástí, aniž by tím Zájemci vzniklo jakékoliv právo k databázi Aplikace.

Provoz Aplikace, poskytování Služby ze strany AUTEM světem

AUTEM světem je oprávněno:

Aplikaci nebo její část kdykoliv odstavit, změnit, nebo ji znepřístupnit, a to z jakéhokoliv důvodu, zejména však z důvodu údržby hardwarového či softwarového vybavení AUTEM světem nebo třetích osob využívaného k provozu Aplikace, či z důvodu aktualizace Aplikace. AUTEM světem může Zájemce předem informovat o odstávce, změně či znepřístupnění Aplikace, a to prostřednictvím Aplikace či e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu uvedenou v Uživatelském účtu;

i bez předchozího upozornění omezit nebo pozastavit poskytování Služby Zájemci, zejména neumožnit Zájemci provádět Poptávky, a to na základě podezření, že Zájemce porušuje tyto Podmínky, je proti němu vedeno insolvenční řízení, anebo se dopouští jiného protiprávního jednání, které může ovlivnit řádné plnění Smlouvy či Rezervační smlouvy;

kdykoli Smlouvu, nebo svá práva či povinnosti vyplývající ze Smlouvy či Rezervační smlouvy postoupit na třetí osobu, s čímž Zájemce výslovně souhlasí; postoupení je účinné okamžikem doručení oznámení AUTEM světem o postoupení na e-mailovou adresu Zájemce uvedenou v Uživatelském účtu.

Doba trvání Smlouvy

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

Ukončení Smlouvy

Smlouva může za podmínek uvedených v těchto Podmínkách být ukončena:

 • výpovědí ze strany Zájemce nebo AUTEM světem;
 • zrušením Uživatelského účtu Zájemcem nebo AUTEM světem.

Výpověď bez uvedení důvodů

Zájemce i AUTEM světem jsou oprávněni vypovědět Smlouvu bez uvedení důvodu s výpovědní dobou 1 kalendářní měsíc zasláním e-mailu na e mailovou adresu Zájemce/AUTEM světem uvedenou v uživatelském rozhraní Aplikace nebo v těchto Podmínkách s účinností k okamžiku doručení e-mailu. Výpovědní doba začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně a končí posledním dnem tohoto kalendářního měsíce, avšak neskončí dříve než dojde ke splnění všech závazků Zájemce z uzavřené Rezervační smlouvy, zejména do doby, než se AUTEM světem dozví o uzavření Nájemní smlouvy.

Zrušení Uživatelského účtu Zájemcem

Zájemce je oprávněn zrušit Uživatelský účet bez uvedení důvodu, a to e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu AUTEM světem uvedenou v uživatelském rozhraní Aplikace nebo v těchto Podmínkách s účinností k okamžiku doručení e-mailu AUTEM světem. Zájemce však není oprávněn zrušit Uživatelský účet, jestliže v okamžiku zrušení Uživatelského účtu trvají jakékoliv závazky Zájemce z uzavřené Rezervační smlouvy.

Zrušení Uživatelského účtu AUTEM světem

AUTEM světem je oprávněn vypovědět Smlouvu bez výpovědní doby prostřednictvím e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu Zájemce uvedenou v Uživatelském účtu, a následně zrušit Uživatelský účet, jestliže Zájemce porušil některou z povinností uvedených v těchto Podmínkách.

AUTEM světem nemůže zrušit Uživatelský účet, jestliže v okamžiku zrušení Uživatelského účtu trvají jakékoliv závazky Zájemce z uzavřené Rezervační smlouvy. Je však oprávněn omezit nebo pozastavit Zájemci poskytování Služby.

Důsledky ukončení Smlouvy

V důsledku uplynutí výpovědní doby nebo zrušení Uživatelského účtu AUTEM světem Zájemci Uživatelský účet znepřístupní a odstraní údaje v něm uvedené, nejsou-li nezbytné pro kontrolu plnění Smlouvy, Rezervační smlouvy, či Smlouvy o zprostředkování, ochranu práv AUTEM světem, Zájemce či Pronajímatele či plnění povinností vyplývajících z právních předpisů.

7. Rezervační smlouva s AUTEM světem

Předmět

Na základě Rezervační smlouvy se AUTEM světem zavazuje provést Rezervaci Vozidla poptávaného Zájemcem a zajistit Zájemci uzavření Nájemní smlouvy s Pronajímatelem. Zájemce se zavazuje zaplatit AUTEM světem Administrativní poplatek a dodržovat další povinnosti dále uvedené v těchto Podmínkách.

Uzavření Rezervační smlouvy

Zájemce je oprávněn provést Poptávku. K uzavření Rezervační smlouvy přitom dojde za následujících podmínek:

AUTEM světem zajistí odeslání Poptávky Pronajímateli za účelem ověření dostupnosti Vozidla. AUTEM světem garantuje Zájemci, že Pronajímatel na Poptávku zareaguje bez zbytečného odkladu od doručení Poptávky. Je-li Vozidlo dostupné, dojde k potvrzení Poptávky ze strany Pronajímatele, následně Zájemce svou Poptávku závazně potvrdí, a učiní návrh na uzavření Rezervační smlouvy, poté AUTEM světem zašle Zájemci e-mail s potvrzením Rezervace. V okamžiku doručení e-mailu s potvrzením Rezervace Zájemci je uzavřena Rezervační smlouva. Není-li Vozidlo dostupné, navrhne AUTEM světem sám nebo prostřednictvím Pronajímatele Zájemci změnu Poptávky, zejména zprostředkování uzavření Nájemní smlouvy na jiné Vozidlo, v jiném termínu, nebo objednání doplňkových služeb. AUTEM světem Zájemci garantuje, že Zájemce bude mít možnost nový návrh Poptávky potvrdit do 24 hodin od doručení tohoto návrhu. Jestliže Zájemce nový návrh potvrdí, zašle mu AUTEM světem e-mail s potvrzením Rezervace. V okamžiku doručení e-mailu s potvrzením Rezervace Zájemci je uzavřena Rezervační smlouva s obsahem daným novou nabídkou AUTEM světem. Jestliže Zájemce nový návrh Poptávky odmítne, dojde ke zrušení Poptávky. Ke zrušení Poptávky může dojít i v případě, že Zájemce na nový návrh Poptávky nereaguje do 48 hodin po doručení nového návrhu Poptávky.

Podmínky Rezervační smlouvy jsou ve zbytku (nad rámec návrhu AUTEM světem/Zájemce) určeny těmito Podmínkami.

Administrativní poplatek

Zájemce se zavazuje uhradit AUTEM světem na základě Rezervační smlouvy Administrativní poplatek za zprostředkování uzavření Nájemní smlouvy ve výši 10% z celkové ceny Nájmu. Administrativní poplatek se hradí nejpozději neprodleně po uzavření Rezervační smlouvy. Jestliže Zájemce Administrativní poplatek ve lhůtách stanovených neuhradí, je AUTEM světem oprávněn od Rezervační smlouvy odstoupit. Administrativní poplatek je nevratný.

Administrativní poplatek může být dle možností nastavených AUTEM světem v Detailu Vozidla hrazena následně:

 • bezhotovostně platební kartou (debetní či kreditní);
 • bezhotovostně na bankovní účet AUTEM světem, a to i prostřednictvím QR platby, je-li tato nabízena.

Povinnost Zájemce zaplatit Administrativní poplatek, který má být uhrazen v určitém termínu, je splněna okamžikem jejího připsání na bankovní účet AUTEM světem.

Nájemní smlouva

Nájemní smlouva je uzavřena za následujících podmínek:

Nájemní smlouva se uzavírá v okamžiku předání Vozidla ve sjednaný den počátku Nájmu dle Rezervační smlouvy.

Zájemce bere na vědomí, že Pronajímatel může omezit, kdo s ním může uzavřít Nájemní smlouvu, a to zejména věkem a dispozicí řidičským oprávněním k poptávanému typu Vozila platným území států, na kterém má Vozidlo užívat od okamžiku uzavření Nájemní smlouvy. Tato omezení budou uvedena v Detailu Vozidla. Zájemce souhlasem s Podmínkami závazně prohlašuje, že tyto podmínky pro uzavření Nájemní smlouvy (užívání Vozidla) splňuje.

Práva a povinnosti Zájemce a Pronajímatele se řídí Nájemní smlouvou za podmínek určených Pronajímatelem a sjednaných v Rezervační smlouvě. AUTEM světem Zájemci garantuje, že podmínky Nájmu sjednané v Rezervační smlouvě (zejména Nájemné, období trvání Nájmu, služby objednané v ceně Nájemného, smluvní pokuty a poplatky) zůstanou v Nájemní smlouvě zachovány.

Má se za to, že Zájemce s Pronajímatelem Nájemní smlouvu ve sjednaném termínu uzavřeli, neprokážou-li Zájemce nebo Pronajímatel něco jiného.

Povinnosti AUTEM světem

AUTEM světem se zavazuje:

 • zarezervovat Zájemci Vozidlo sjednané na základě Rezervační smlouvy;
 • předat Zájemci identifikační a kontaktní údaje na Pronajímatele nejpozději 7 dnů před termínem uzavření Nájemní smlouvy sjednaným v Rezervační smlouvě (den předání Vozidla);
 • poskytnout Zájemci veškerou součinnost, kterou je možné po AUTEM světem požadovat tak, aby Zájemce mohl Nájemní smlouvu uzavřít.
 • Další povinnosti Zájemce

  Zájemce se zavazuje:

  • poskytnout AUTEM světem veškerou součinnost, kterou je možné po něm požadovat a učinit veškeré kroky k tomu, aby došlo k uzavření Nájemní smlouvy v termínu sjednaném v Rezervační smlouvě (den předání Vozidla);
  • jestliže nedojde k uzavření Nájemní smlouvy z důvodu na straně Pronajímatele nebo z důvodu Překážky vyšší mociy, prokázat AUTEM světem, že k uzavření Nájemní smlouvy nedošlo, a z jakého důvodu.

  Doba trvání

  Rezervační smlouva se uzavírá na dobu určitou, do termínu uzavření Nájemní smlouvy sjednaného dle Rezervační smlouvy.

  Zrušení Rezervace Zájemcem

  Zájemce je oprávněn zrušit Rezervaci a ukončit Rezervační smlouvu kdykoliv. Zájemce bere na vědomí, že za zrušení Rezervace mu Pronajímatel může účtovat Storno poplatek dle následujících pravidel: Zájemce zaplatí Pronajímateli Storno poplatek:

  • ve výši 0% z celkové výše Nájmu při zrušení Rezervace do 2 dnů od uzavření Rezervační smlouvy;
  • ve výši 25% z celkové výše Nájmu při zrušení Rezervace od 3. dne po uzavření Rezervační smlouvy do 30 dnů před sjednaným termínem uzavření Nájemní smlouvy (první den Nájmu);
  • ve výši 50% z celkové výše Nájmu při zrušení Rezervace od 30. dne před sjednaným termínem uzavření Nájemní smlouvy do 14 dnů před sjednaným termínem uzavření Nájemní smlouvy;
  • ve výši 100% z celkové výše Nájmu při zrušení Rezervace od 14. dne před sjednaným termínem uzavření Nájemní smlouvy.

  Zrušení Rezervace AUTEM světem

  AUTEM světem je oprávněn zrušit Rezervaci a ukončit Rezervační smlouvu kdykoliv, zejména v důsledku prodlení Zájemce s úhradou Administrativního poplatku, jednání či opomenutí Pronajímatele, nebo události, na základě kterých Vozidlo již nelze užívat. V takovém případě bez zbytečného odkladu po zrušení Rezervace vrátí Zájemci zaplacenou výši Administrativního poplatku.

  Neuzavření Nájemní smlouvy

  Neuzavření Nájemní smlouvy má na vztahy mezi Zájemcem a AUTEM světem následující vliv:

  Jestliže Nájemní smlouva nebyla uzavřena v termínu sjednaném v Rezervační smlouvě z důvodů na straně Pronajímatele, zejména proto, že se k předání nedostavil, nebo proto, že Zájemce odmítl Nájemní smlouvu uzavřít proto, že Vozidlo nebylo ve stavu odpovídajícímu popisu Vozidla v Rezervační smlouvě či způsobilém provozu na pozemních komunikacích v souladu s platnými právními předpisy, nebo Vozidlu chyběly dokumenty potřebné k užívání Vozidla, Zájemce sdělí a prokáže tuto skutečnost a její důvody neprodleně AUTEM světem. V takovém případě má Zájemce nárok na vrácení celé výše uhrazeného Administrativního poplatku.

  Jestliže Nájemní smlouva nebyla uzavřena v termínu sjednaném v Rezervační smlouvě proto, že Zájemce porušil svou povinnost poskytnout AUTEM světem veškerou součinnost a učinit veškeré kroky k tomu, aby došlo k uzavření Nájemní smlouvy, považuje se původně sjednaný termín uzavření Nájemní smlouvy za okamžik zrušení Rezervace; Zájemci bude účtován Storno poplatek ve výši 100% Nájmu.

  Jestliže Nájemní smlouva nebyla uzavřena v termínu sjednaném v Rezervační smlouvě z důvodu Překážky vyšší moci, má AUTEM světem i Zájemce právo ukončit Rezervační smlouvu.

  8. Vyloučení odpovědnosti

  • AUTEM světem neodpovídá za nepřetržitou dostupnost Webu ani Aplikace, a to zejména s ohledem na situace vymezené v následujícím odstavci těchto Podmínek.
  • AUTEM světem neodpovídá za nedostupnost Webu ani Aplikace či neaktuálnost dat na Webu či v Aplikaci způsobenou odstávkami či výpadky Webu ani Aplikace.
  • AUTEM světem negarantuje pravdivost ani přesnost popisu Vozidla v Detailu Vozidla, kvalitu, bezpečnost ani existenci Vozidla, a stejně tak ani plnění Nájemní smlouvy ze strany Pronajímatele.
  • AUTEM světem není odpovědný za jakékoli jednání Pronajímatele či třetí osoby v souvislosti s Nájemní smlouvou, kterým Zájemci vznikne jakákoli újma.
  • AUTEM světem není odpovědný za újmu vzniklou Zájemci narušením bezpečnosti Webu či Aplikace v důsledku skutečností, které AUTEM světem nemohl svým jednáním nijak ovlivnit, zejména neoprávněným narušením sítě Internet Zájemce, neoprávněným přístupem do zařízení Zájemce, na kterém se nachází Aplikace či neoprávněným přístupem do Aplikace způsobené nedostatečným zachováním tajnosti Přihlašovacích údajů.
  • Zájemce se tímto výslovně vzdává svého práva na náhradu jakékoli škody od AUTEM světem, kterou AUTEM světem nezpůsobil úmyslně či z hrubé nedbalosti porušením jakékoliv povinnosti AUTEM světem uvedené v těchto Podmínkách, ve Smlouvě nebo v souvislosti s plněním Smlouvy a využíváním Služby.

  9. Informace pro Spotřebitele

  Tento článek Podmínek je účinný pouze vůči Zájemci, který je Spotřebitelem.

  AUTEM světem tímto informuje Zájemce že:

  • adresa pro doručování písemností AUTEM světem je shodná s výše uvedenou adresou sídla AUTEM světem;
  • telefonický kontakt na AUTEM světem je +420 724 726 424;
  • e-mailová adresa AUTEM světem je cestujeme@autemsvetem.cz;
  • Zájemci nevznikají žádné náklady na dodání;
  • k užívání Webu i Aplikace je třeba přístup k síti Internet a běžný internetový prohlížeč (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Safari apod.);

  Zájemce nemá právo odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 14 dnů od uzavření Smlouvy, jelikož k poskytnutí Služby na základě Smlouvy dochází již samotnou Registrací, která umožní Zájemci Aplikaci využívat. Zájemce má právo odstoupit od Rezervační smlouvy bez uvedení důvodu do 14 dnů od uzavření Rezervační smlouvy za následujících podmínek:

  Zájemce výslovně souhlasí a žádá, aby plnění Rezervační smlouvy bylo zahájeno před skončením lhůty pro odstoupení od Rezervační smlouvy dle tohoto odstavce; jestliže Zájemce odstoupil od Rezervační smlouvy, a AUTEM světem již zahájil poskytování Služby, má AUTEM světem právo na přiměřenou náhradu nákladů za již poskytnutou část Služby, a to ve výši Administrativního poplatku.

  Zájemce může odstoupit od Rezervační smlouvy přímo v rámci komunikace s AUTEM světem, může ale využít také Vzorový formulář pro odstoupení od Rezervační smlouvy, který je přílohou a nedílnou součástí těchto Podmínek, a je dostupný rovněž na Webu;

  Zájemce bere na vědomí, že jestliže AUTEM světem propojil Zájemce s Pronajímatelem za účelem uzavření Nájemní smlouvy, včetně poskytnutí kontaktních údajů na Zájemce a Pronajímatele, nebo jestliže AUTEM světem splnil Rezervační smlouvu na základě souhlasu Zájemce ve 14denní lhůtě pro odstoupení od Rezervační smlouvy, nemá Zájemce již právo odstoupit od Rezervační smlouvy v souladu s tímto odstavcem;

  • v případě odstoupení od Rezervační smlouvy s AUTEM světem dojde k vypořádání všech závazků z ní vyplývajících.

  Ve vztahu k AUTEM světem nevznikají Zájemci žádné náklady za použití komunikačních prostředků na dálku.

  Údaje o uzavření Rezervační smlouvy vč. těchto Podmínek jsou uloženy v databázi AUTEM světem a Zájemce k nim má přístup prostřednictvím Aplikace nebo e-mailu s potvrzením Rezervace;

  AUTEM světem dodržuje všechny platné a účinné právní předpisy České republiky;

  Zájemce je povinen dodržovat tyto Podmínky, které jsou součástí Rezervační smlouvy a platné a účinné právní předpisy České republiky;

  Dojde-li mezi AUTEM světem a Zájemcem ke sporu, má Zájemce právo na jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Zájemce oprávněn podat k České obchodní inspekci (www.coi.cz) nebo prostřednictvím on-line platformy Evropské unie k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů.

  10. Rozhodné právo

  Tyto Podmínky, smluvní vztahy mezi AUTEM světem a Zájemcem, a veškeré další související právní vztahy, včetně vztahů z odpovědnosti za škodu či jinou újmu, se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem, s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého.

  Veškeré spory vyplývající z těchto Podmínek, smluvních vztahů mezi AUTEM světem a Zájemcem, jakož i spory související, včetně sporů o platnost uzavřených smluv, budou rozhodovat výlučně soudy České republiky místně příslušné dle sídla AUTEM světem.

  Volbou právanejsou dotčena práva Spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů jinak použitelných na právní vztah AUTEM světem a Spotřebitele. Prorogací (volbou příslušnosti soudu) unejsou dotčena pravidla pro příslušnost soudů ve sporech se Spotřebiteli.

  11. Použití a změna Podmínek

  Nedílnou součástí Rezervační smlouvy jsou tyto Podmínky. Již uzavřené Rezervační smlouvy se řídí Podmínkami účinnými v době jejich uzavření, a to bez ohledu na pozdější změnu těchto Podmínek.

  AUTEM světem může znění těchto Podmínek jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek. Ve vztahu k právům a povinnostem vyplývajícím ze Smluv, na základě kterých má Zájemce právo užívat Aplikaci, bude změna Podmínek probíhat za následujících podmínek:

  AUTEM světem je povinen Zájemce o změnách informovat v Aplikaci, e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou v Uživatelském účtu či jiným vhodným způsobem tak, aby měl Zájemce možnost se s nimi seznámit, a to nejméně 30 dní před tím, než nabude změna účinnosti. Znění Podmínek je účinné dnem stanoveným v nové verzi Podmínek.

  Zájemce má právo ve lhůtě 7 dnů od obdržení oznámení o změně Podmínek písemně vypovědět z tohoto důvodu Smlouvu. Pokud Zájemce Smlouvu ve stanovené lhůtě nevypoví, platí, že se změnou Podmínek souhlasí. Výpovědí Smlouvy není dotčeno trvání uzavřené Rezervační smlouvy.

  12. Ochrana osobních údajů

  Podrobnější informace o ochraně osobních údajů se nachází na webové stránce v sekci GDPR.

  13. Závěrečná ustanovení

  Závazky Zájemce, které vznikly za trvání Smlouvy či Rezervační smlouvy a nebyly dosud splněny, jakož i závazky, které mají dle své povahy vyplývající z Podmínek trvat i po ukončení Smlouvy či Rezervační smlouvy, ukončením Smlouvy ani Rezervační smlouvy nezanikají.

  Nedílnou součástí těchto Podmínek je příloha: Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

  Tam, kde zákon, Smlouva či Rezervační smlouva nebo tyto Podmínky vyžadují komunikaci v písemné formě, postačí, je-li zpráva odeslána prostřednictvím e-mailu nebo jinými prostředky elektronické komunikace, které nevyvolávají pochybnosti o obsahu zprávy a jejich odesílateli.

  Zpráva adresovaná prostřednictvím elektronické pošty se považuje za doručenou v okamžiku, kdy je zpráva prostřednictvím elektronické pošty odeslána, neprokáže-li adresát zprávy, že se zpráva nedostala do jeho dispozice.

  Pokud vyjde najevo, že některé z ustanovení těchto Podmínek je nebo se stalo neplatným, v rozporu s vůlí Zájemce nebo AUTEM světem neúčinným nebo neaplikovatelným nebo že taková neplatnost, neúčinnost nebo neaplikovatelnost neodvratně nastane (zejména v důsledku změny příslušných právních předpisů), nemá to vliv na platnost, účinnost nebo aplikovatelnost ostatních ustanovení těchto Podmínek.

  Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 20.9.2021.

Nepoužíváme cookies
Pro Váš komfort nesledujeme a neukládáme Vaše preference pomocí cookies, data nejsou zpracována třetími stranami. Více informací
Doporučit
Mobilní aplikace
Připravujeme pro Vás mobilní aplikaci na cesty, již brzy bude k dispozici.