OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I. Úvod

Toto oznámení o ochraně osobních údajů slouží k tomu, aby Vás informovalo o tom, jakým způsobem společnost  AUTEM světem, s.r.o., IČO: 11860049, se sídlem U drůbežárny 164, Šeberov, 149 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku sp. zn. C 355516 (dále jen „Společnost“) shromažďuje, zaznamenává, ukládá či jinak zpracovává Vaše osobní údaje.

II. Zdroje osobních údajů

Společnost zpracovává osobní údaje získané zejména v souvislosti se vznikem a trváním závazkového vztahu s jiným subjektem na základě uzavřené smlouvy a dále též osobní údaje získané od registrovaných uživatelů portálů autemsvetem.cz, autemsvetem.sk a autemsvetem.eu.

Osobní údaje, které jsou předmětem zpracování, tedy Společnost obdržela přímo od svého smluvního partnera, registrovaného uživatele nebo byly vytěženy z legálních a veřejně přístupných zdrojů (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík a obdobné registry).

III. Kategorie subjektů údajů

Naše společnost zpracovává osobní údaje následujících kategorií subjektů údajů:

 • zákazníci a odběratelé Společnosti,
 • dodavatelé výrobků a služeb,
 • zaměstnanci Společnosti,
 • registrovaní uživatelé,
 • účastníci spotřebitelských nebo reklamních soutěží,
 • jiní smluvní partneři Společnosti.

IV. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

Osobní údaje, které zpracováváme, mohou zahrnovat následující údaje:

 • adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektů údajů (např. jméno, příjmení, titul, IČO, adresa trvalého bydliště či sídla),
 • kontaktní informace jako e-mail a telefon, jsou-li nezbytné pro plnění smlouvy,

V. Účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem a v rozsahu nezbytném pro:

 • plnění práv a povinností z uzavřeného smluvního vztahu,
 • plnění povinností vyplývajících ze zákona,
 • ochranu našeho vlastnictví a podnikání, včetně ochrany našich případných právních nároků;

VI. Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze pro nezbytně nutnou dobu, a to do doby trvání účelu jejich zpracování. Ponecháme-li si některé z osobních údajů i po skončení smluvního vztahu, bude to pouze za účelem plnění právní povinnosti či z důvodu ochrany a vymáhání našich případných právních nároků.

Vaše osobní údaje budou vymazávány postupně tak, jak uplyne účel jejich zpracování, nejpozději však do 3 let po skončení našeho smluvního vztahu, pokud však není jejich delší uchování odůvodněno zákonem či ochranou našich případných právních nároků.

VII. Zpracovatelé osobních údajů

Osobní údaje mohou být Společností poskytnuty k dalšímu zpracování:

 • externím poskytovatelům služeb, které Společnosti poskytují služby v souvislosti s jejím podnikáním a správou jejího majetku (např. mzdové, účetní, právní a podobné služby),
 • osobám, kterým je Společnost povinna zpřístupnit osobní údaje na základě zákon a nebo jiného právního předpisu,
 • partnerům společnosti z důvodu plnění smluvních závazků.

Společnost nehodlá předávat Vaše osobní údaje do třetích zemí.

VIII. Práva subjektu údajů

Dotčený subjekt údajů se může na naši Společnost obrátit a uplatnit následující práva:

 • právo na přístup či informace nebo vysvětlení týkající se zpracování jeho osobních údajů vč. pořízení kopií těchto údajů,
 • právo na opravu nepřesných či chybných osobních údajů,
 • právo žádat v určitých případech úplné vymazání osobních údajů, pokud již jejich zpracování není potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • právo v případech upravených platnou legislativou požadovat omezení zpracování osobních údajů,
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely ochrany našich oprávněných zájmů usoudíte-li, že nebylo prověřeno, zda oprávněné zájmy Společnosti převažují nad oprávněnými zájmy subjektu údajů,
 • právo podat proti Společnosti stížnost u dozorového úřadu,
 • právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů v případech, kdy Společnost zpracovává osobní údaje na základě souhlasu subjektu údajů,
 • právo získat od Společnosti osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a tyto předat jinému správci osobních údajů v případě, že (i) Společnost zpracovává osobní údaje na základě souhlasu subjektu údajů, nebo (ii) pokud se zpracování provádí automatizovaně ,

IX. Ochrana osobních údajů

Naše společnost přijala vhodná technická a organizační opatření k zamezení neoprávněného přístupu, pozměnění nebo výmazu osobních údajů neoprávněnou osobou. Přístup k osobním údajům mají jen oprávněné osoby, které je zpracovávají a uchovávají v uzamykatelných prostorách a v případě, že jsou uchovávány v elektronické podobě, jsou chráněny přístupovými hesly a dalšími vhodnými softwarovými bezpečnostními prvky.

X. Používání souborů cookies a zabezpečení

Společnost nezpracovává chování z cookies, neumisťuje je na svých internetových stránkách za jakýmkoliv účelem.

Soubory cookie lze kdykoli smazat.

Nastavení použití souborů cookies je součástí internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookies ve výchozím nastavení automaticky přijímá. Soubory cookies lze pomocí webového prohlížeče odmítnout nebo je omezit na vybrané typy.

Na našich internetových stránkách můžeme používat funkci „Google reCAPTCHA“ (dále jen „reCAPTCHA“). Poskytovatelem aplikace je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen „Google“).

Aplikace reCAPTCHA prověřuje, zda bylo zadání dat na našich internetových stránkách (např. do kontaktního formuláře) zadáno člověkem nebo automatizovaným programem. Za tímto účelem analyzuje reCAPTCHA chování návštěvníka internetové stránky podle různých charakteristik. Tato analýza je spuštěna automaticky v okamžiku, kdy návštěvník vstoupí na internetovou stránku. Za účelem této analýzy (prověřování) vyhodnocuje reCAPTCHA různé informace (např. IP adresu, dobu strávenou návštěvníkem na internetové stránce nebo pohyby myší provedené uživatelem). Údaje získané analýzou jsou předávány společnosti Google. Analýzy prováděné systémem reCAPTCHA běží zcela na pozadí. Návštěvníci internetové stránky nejsou informováni o probíhající analýze.

Zpracovávání údajů je prováděno na základě ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Provozovatel internetové stránky má oprávněný zájem na tom, aby jeho internetová nabídka byla chráněna proti zneužití automatizovanými roboty a před spamem. Další informace o systému Google reCAPTCHA a Zásady o ochraně údajů společnosti Google naleznete pod následujícími odkazy: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

XI. Kontaktní informace

Kontaktní email pro veškerou komunikaci týkající se osobních údajů: gdpr@autemsvetem.cz

Nepoužíváme cookies
Pro Váš komfort nesledujeme a neukládáme Vaše preference pomocí cookies, data nejsou zpracována třetími stranami. Více informací
Doporučit
Mobilní aplikace
Připravujeme pro Vás mobilní aplikaci na cesty, již brzy bude k dispozici.